Ga naar de inhoud

Huisregels

De minimale leeftijd is 18 jaar of ouder. Bij twijfel ben je verplicht om je ID te laten zien.

Onze gasten zien er verzorgd uit. Bijvoorbeeld; geen sportkleding, geen kapotte kleren, geen provocerende kleding, geen petten, geen vieze kleren of een onverzorgd uiterlijk.

Bij gedrag dat door andere bezoekers of onze medewerkers als intimiderend, bedreigend of ongewenst wordt ervaren, kan de toegang worden geweigerd. Mocht dit op de locatie gebeuren, dan kunt u een waarschuwing krijgen of wordt u van de locatie verwijderd. Bij verwijdering wordt u in de toekomst de toegang ontzegd.

We behouden ons het recht om groepen (groter dan 4 personen) te weigeren.

In Havana is het ten strengste verboden om drugs te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen. Alle gasten kunnen te allen tijde worden gecontroleerd bij een bezoek. Bij bewijs van overtreding worden gasten verwijderd en geldt per direct een lokaal verbod. De politie kan te allen tijde worden verwittigd. Het is ten strengste verboden om wapens in de breedste zin van het woord in Havana te hebben. Bij een vermoeden, naar het exclusieve oordeel van de directie van Havana, van gevaar voor de gezondheid, veiligheid en/of gevaar voor de openbare orde, worden alle spullen ingenomen en de toegang geweigerd.

Het is niet toegestaan om zelf meegebracht eten & drinken binnen Havana of op ons terras te nuttigen. Het bestellen van een consumptie is verplicht.

Havana behoudt zich het recht om op bepaalde evenementen een vergoeding per gast te vragen voor het gebruik van het toilet. De hoogte van deze vergoeding zal bij de toiletten worden gecommuniceerd.

Gasten zijn verplicht om een security check te ondergaan bij de ingang van Havana. In geval van weigering zal toegang worden ontzegd.

Als de beveiliging vermoed dat een gast onder invloed is van drugs, alcohol of agressie dan mag de toegang geweigerd worden.

Wanneer het te druk is in Havana, is het mogelijk dat er geen gasten meer toegelaten worden.

English version:

The minimum age is 18 years or older. In case of doubt, you are required to show your ID.


Our guests are expected to be well-groomed. For example, no sportswear, no torn clothing, no provocative clothing, no hats, no dirty clothes, or unkempt appearance.


Any behavior perceived as intimidating, threatening, or unwelcome by other visitors or our staff may result in denied entry. If such behavior occurs on the premises, you may receive a warning or be asked to leave. Removal from the premises will result in a future ban from entry.


We reserve the right to refuse groups (larger than 4 people).


In Havana, it is strictly prohibited to possess, use, and/or trade drugs. All guests may be subject to checks at any time during their visit. Evidence of violation will result in immediate removal and a local ban. The police may be notified at any time.


It is strictly prohibited to have weapons in any form in Havana. If, in the exclusive judgment of Havana’s management, there is suspicion of danger to health, safety, and/or public order, all belongings will be confiscated, and access denied.


Bringing outside food & drinks into Havana or onto our terrace is not allowed. Ordering a beverage is mandatory.


Havana reserves the right to charge a fee per guest for the use of the toilet during certain events. The amount of this fee will be communicated at the toilets.


Guests are required to undergo a security check at the entrance of Havana. Refusal will result in denied access.


If security suspects that a guest is under the influence of drugs, alcohol, or aggression, access may be denied.


When Havana is too crowded, it is possible that no more guests will be admitted.