Ga naar de inhoud

Huisregels

De minimale leeftijd is 21 jaar. Bij twijfel ben je verplicht om je ID te laten zien.

Onze gasten zien er verzorgd uit. Bijvoorbeeld; geen sportkleding – of schoenen, geen kapotte kleren, geen provocerende kleding, geen petten, geen vieze kleren of een onverzorgd uiterlijk.

Bij gedrag dat door andere bezoekers of onze medewerkers als intimiderend, bedreigend, geïntimideerd of ongewenst wordt ervaren, kan de toegang worden geweigerd. Mocht dit op de locatie gebeuren, dan kunt u een waarschuwing krijgen of wordt u van de locatie verwijderd. Bij verwijdering wordt u in de toekomst de toegang ontzegd.

We behouden ons het recht om groepen groter dan 4 personen te weigeren. Op specifieke thema-avonden kan een dresscode van toepassing zijn. Dit wordt aangekondigd op flyers, posters en op de website. Wanneer u niet aan de dresscode voldoet, kan de toegang worden geweigerd.

In Havana is het ten strengste verboden om drugs te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen. Alle gasten kunnen te allen tijde worden gecontroleerd bij een bezoek. Bij bewijs van overtreding worden gasten verwijderd en geldt per direct een lokaal verbod. De politie kan te allen tijde worden verwittigd.

Het is ten strengste verboden om wapens in de breedste zin van het woord in Havana te hebben. Bij een vermoeden, naar het exclusieve oordeel van de directie van Havana, van gevaar voor de gezondheid, veiligheid en/of gevaar voor de openbare orde, worden alle spullen ingenomen en de toegang geweigerd.

Toegang wordt geweigerd als gasten rugzakken, koffers of tassen hebben die groter zijn dan A4-formaat. Het is niet toegestaan om eten & drinken mee te nemen.

Bij een toiletbezoek betaald u 2 euro om hier onbeperkt gebruik van te maken of 1 euro per bezoek.

Gasten zijn verplicht om een security check te ondergaan bij de ingang van Havana. In geval van weigering zal toegang worden ontzegd.

Als de beveiliging vermoed dat een gast onder invloed is van drugs, alcohol of agressie dan mag de toegang geweigerd worden.

Wanneer het te druk is in Havana, is het mogelijk dat er geen gasten meer toegelaten worden.

English version:

You must be at least 21 years and in case of doubt, you are obliged to show an ID.

Our guests should have a groomed appearance. For example: no sportswear or trainers, no broken clothes, no obscene clothing, no caps, no dirty clothes and untended appearance.

Upon behaviour, that is perceived as harassing, threatening, intimidated or unwanted by other visitors or our employees, entrance can be denied. Should this happen in the location you can be given a warning or you will be removed from the venue. By removal, you will be denied access in the future.

Upon specific theme nights, a dress code can apply. This will be announced on flyers, posters and on the website. When you do not meet the dress code, entrance could be refused.

In Havana it is strictly forbidden to have, to use and/or deal drugs. All guests can be checked at all times when visiting. With evidence of violation, guests will be removed and a local ban will apply immediately. At all times, the police can be notified.

It is strictly forbidden to have, in the broadest sense of the word, weapons inside Havana. When there is a suspicion, to the exclusive judgement of the management of Havana, of threat to health hazard, safety and / or danger to the public order, all items will be taken in and entrance will be refused.

It is not allowed to bring in food & beverages.

When visiting the toilet you pay 2 euros for unlimited use or 1 euro per visit.

Guests are required to undergo a security check at the entrance of Havana. In case of refusal, access will be denied.

Should the security suspect that the guest is under the influence of drugs, alcohol or agression, the guest may be denied access.

When it is too busy in Havana, we reserve the right to refuse entrance.