Ga naar de inhoud

Garderobereglement

De minimale leeftijd is 21 jaar. Bij twijfel ben je verplicht om je ID te laten zien.

You must be at least 21 years and in case of doubt, you are obliged to show an ID.

Onze gasten zien er verzorgd uit. Bijvoorbeeld; geen sportkleding – of schoenen, geen kapotte kleren, geen provocerende kleding, geen petten, geen vieze kleren of een onverzorgd uiterlijk.

Our guests should have a groomed appearance. For example: no sportswear or trainers, no broken clothes, no obscene clothing, no caps, no dirty clothes and untended appearance.

Bij gedrag dat door andere bezoekers of onze medewerkers als intimiderend, bedreigend, geïntimideerd of ongewenst wordt ervaren, kan de toegang worden geweigerd. Mocht dit op de locatie gebeuren, dan kunt u een waarschuwing krijgen of wordt u van de locatie verwijderd. Bij verwijdering wordt u in de toekomst de toegang ontzegd.

Upon behaviour, that is perceived as harassing, threatening, intimidated or unwanted by other visitors or our employees, entrance can be denied. Should this happen in the location you can be given a warning or you will be removed from the venue. By removal, you will be denied access in the future.

We behouden ons het recht om groepen groter dan 4 personen te weigeren. We reserve the right to refuse groups larger than 4 people. Op specifieke thema-avonden kan een dresscode van toepassing zijn. Dit wordt aangekondigd op flyers, posters en op de website. Wanneer u niet aan de dresscode voldoet, kan de toegang worden geweigerd.

Upon specific theme nights, a dress code can apply. This will be announced on flyers, posters and on the website. When you do not meet the dress code, entrance could be refused.

In Havana is het ten strengste verboden om drugs te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen. Alle gasten kunnen te allen tijde worden gecontroleerd bij een bezoek. Bij bewijs van overtreding worden gasten verwijderd en geldt per direct een lokaal verbod. De politie kan te allen tijde worden verwittigd.

In Havana it is strictly forbidden to have, to use and/or deal drugs. All guests can be checked at all times when visiting. With evidence of violation, guests will be removed and a local ban will apply immediately. At all times, the police can be notified.

Het is ten strengste verboden om wapens in de breedste zin van het woord in Havana te hebben. Bij een vermoeden, naar het exclusieve oordeel van de directie van Havana, van gevaar voor de gezondheid, veiligheid en/of gevaar voor de openbare orde, worden alle spullen ingenomen en de toegang geweigerd.

It is strictly forbidden to have, in the broadest sense of the word, weapons inside Havana. When there is a suspicion, to the exclusive judgement of the management of Havana, of threat to health hazard, safety and / or danger to the public order, all items will be taken in and entrance will be refused.

Toegang wordt geweigerd als gasten rugzakken, koffers of tassen hebben die groter zijn dan A4-formaat. Entrance will be refused when guests have backpacks, suitcases or bags larger then A4 format. Het is niet toegestaan om eten & drinken mee te nemen.

It is not allowed to bring in food & beverages.

Bij een toiletbezoek betaald u 2 euro om hier onbeperkt gebruik van te maken of 1 euro per bezoek. When visiting the toilet you pay 2 euros for unlimited use or 1 euro per visit.

Gasten zijn verplicht om een security check te ondergaan bij de ingang van Havana. In geval van weigering zal toegang worden ontzegd.

Guests are required to undergo a security check at the entrance of Havana. In case of refusal, access will be denied.

Als de beveiliging vermoed dat een gast onder invloed is van drugs, alcohol of agressie dan mag de toegang geweigerd worden.

Should the security suspect that the guest is under the influence of drugs, alcohol or agression, the guest may be denied access.

Wanneer het te druk is in Havana, is het mogelijk dat er geen gasten meer toegelaten worden.

When it is too busy in Havana, we reserve the right to refuse entrance.