Huisregels


 • De minimale leeftijd is 18 jaar.
 • Bezoekers die ons inziens onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
 • Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs (pillen, etc.) , worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, betreffende personen worden aangehouden en wordt de toegang in het vervolg ontzegd.
 • Wapens zijn verboden en worden –indien aangetroffen door het beveiligingspersoneel- ingenomen. Betreffende personen worden aangehouden en wordt de toegang in het vervolg ontzegd.
 • Een ieder die ons inziens blijk geeft van een agressieve houding of in toon wordt de toegang geweigerd.
 • Dresscode: De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding.
 • U dient een verzorgd uiterlijk te hebben en correct gekleed te zijn. Sportkleding, sportschoenen, caps, mouwloze shirts en slippers zijn verboden.
 • Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd.
 • We houden ons het recht voor groepen te weigeren en groepsvorming binnen is verboden. Betreffende personen worden verwijderd.
 • Vanwege grote drukte op vrijdag en zaterdag kan, in verband met de veiligheid maar een beperkt aantal nieuwe gasten worden toegelaten.
 • Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna –bij herhaling- volgt verwijdering.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 • Het is niet toegestaan om drank en etenswaren die buiten Havana zijn gekocht mee naar binnen te nemen of op het terras te nuttigen.
 • Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag is de garderobe verplicht vanaf 23.00 uur.
 • Zie regelement in de garderobe voor de voorwaarden.
 • Wanneer U klachten hebt van welke aard dan ook, kunt U deze schriftelijk bij onze directie melden, binnen een week na het voorval waar de klacht betrekking op heeft.
 • Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering.

Garderobe reglement

 • Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker.
  Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen Havana Den Haag en gebruikers van de garderobe.
 • Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van euro 1 per item, gepast te betalen. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu’s. Een weekendtas wordt beschouwd als 2 items. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen genomen worden, met uitzondering van handtassen. Havana Den Haag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan € 150 euro. Heeft de inhoud van de jas een hogere waarde dan € 150 euro, moet dit bij afgeven vooraf aangegeven worden.
 • Havana Den Haag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken die in mouwen worden gestopt, zoals bijvoorbeeld sjaals, truien, of andere kledingstukken.
 • Havana Den Haag is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. Havana Den Haag behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart Havana Den Haag van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.
 • Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van Havana Den Haag. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items.
 • Bij verlies van het ontvangstbewijs zal Havana Den Haag zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is Havana Den Haag op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 • Uiteraard zal Havana Den Haag zich volledig inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. Havana Den Haag kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.
 • Verloren item worden nooit 100% van de aanschafwaarde vergoedt. Tot 1 jaar oud wordt 80% vergoedt, tot 2 jaar 60%, tot 3 jaar 40%, vanaf 4 jaar en ouder 20% van de aantoonbare nieuwwaarde. Vergoeding vind uitsluitend plaats op basis van aankoopbewijs.
 • Havana Den Haag is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Havana Den Haag is te allen tijden beperkt tot € 150 euro per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan). Vergoeding van de schade is volgens dagwaarde van de goederen.

- Veel plezier en bedankt voor uw medewerking -

Klachten kunt u schriftelijk indienen bij de bedrijfsleiding van Havana Den Haag. Deze worden vertrouwelijk behandeld. Alleen schriftelijke klachten worden in behandeling genomen.

De directie